U? se angli?tinu na Kypru

Chcete se u?it anglicky a p?itom se bavit a pozn?vat nov? lidi? Na?e ?kola V?m nab?z? takovou mo?nost jak pro V?s, tak i pro Va?e d?ti.

Kurzy pro dosp?l? (18+):

V?eobecn? kurz – 20 vyu?ovac?ch hodin po 45 minut?ch po dobu 2 t?dn? (vyu?ov?n? od pond?l? do p?tku). V?k od 18 let. Hodiny vedou profesion?ln? lekto?i, obdr??te od n?s u?ebn? materi?l i certifik?t po ukon?en? kurzu.
P??prava k IELTS – tento kurz p?ipravuje z?jemce k ?sp??n?mu spln?n? zkou?ky IELTS. Soust?e?uje se na v?echny jej? d?le?it? ??sti a problematick? aspekty. P??pravn? kurz se skl?d? z 20 vyu?ovac?ch hodin po 55 minut?ch, kter? prob?haj? ve 2 t?dnech (vyu?ov?n? od pond?l? do p?tku). V?k od 16 let. Hodiny vedou profesion?ln? lekto?i, obdr??te od n?s u?ebn? materi?l i certifik?t po ukon?en? kurzu.

 

Kurzy pro d?ti (6-11 let, 12-17 let):

P??pravn? kurz – 20 vyu?ovac?ch hodin po 45 minut?ch po dobu 2 t?dn? (vyu?ov?n? od pond?l? do p?tku). V?k od 6 do 11 let. Kurz je ur?en pro mlad?? d?ti Z?, kter? se u?? z?klad?m jazyka formou her, p?sn?, p??b?h?, vizu?ln?ch a zvukov?ch cvi?en?. Hodiny vedou v?born? lekto?i, d?ti od n?s dostanou pot?ebn? u?ebn? materi?ly i certifik?t po ukon?en? kurzu.

V?eobecn? kurz – 20 vyu?ovac?ch hodin po 45 minut?ch po dobu 2 t?dn? (vyu?ov?n? od pond?l? do p?tku). V?k od 12 do 17 let. Kurz je ur?en pro star?? d?ti Z? a adolescenty, kte?? si p?ej? zlep?it si sv? znalosti angli?tiny. Hodiny vedou v?born? lekto?i, ??astn?ci kurzu od n?s dostanou pot?ebn? u?ebn? materi?l i certifik?t po ukon?en? kurzu

D?tsk? t?bor (10 — 17 let):

V cen? programu:

  • V?eobecn? kurz angli?tiny pro star?? d?ti Z? a adolescenty (20 hodin t?dn?)
  • U?ebn? materi?l
  • Certifik?t po ukon?en? kurzu
  • Ubytov?n? ve dvou nebo t?? l??kov?ch pokoj?ch
  • Pln? penze (sn?dan?, ob?d, ve?e?e)
  • Vn? u?ebn? program: krou?ky s instruktory, besedy, kluby
  • V?lety do okol?
  • Sportovn? vy?it? (volejbal, basketbal, pl?? apod.)
  • Celodenn? pedagogick? dozor

 

Ubytov?n?:

?kola nab?z? ubytov?n? ve vil?ch na b?ehu St?edozemn?ho mo?e, kter? se nach?z? 10 minut j?zdy od ?koly. Ka?d? vila m? k dispozici sv?j vlastn? baz?n.

 

Fotografie ?koly i vil si m??ete prohl?dnout na na?? str?nce v sekci.fotо. Pro podrobn?j?? informace pi?te na emailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

U?ijte si s n?mi nezapomenutelnou dovolenou Vy i cel? va?e rodina!